Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Pris: Am Ddim

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion rhai o'r sesiynau anffurfiol i siaradwyr Cymraeg o bob lefel sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd.

Os ydych chi'n rhedeg grŵp nad yw'n cael ei gynnwys yma – cysylltwch!  Rydym yn ymdrechu i gadw'r wybodaeth yn gyfredol felly plis gadewch wybod os bydd manylion y sesiynau'n newid.  (Cyswllt: Rachel)

 

DYDD LLUN

Clonc Bore Llun. Yr Awr Hapus. Yn cwrdd yng Nghaffi Cylchfan (Roundabout), Yr Eglwys Fethodistaidd, Felindre, yr Eglwys Newydd rhwng 10.45 a 11.45 ac weithiau ar Zoom rhwng 10.45 a 11.25.

Cysylltwch ag Eirian neu, @GwilymDafydd ar X am fwy o fanylion.

Clonc yn y Cwtsh

Criw hwyliog sy'n cwrdd i sgwrsio yn Chapter ar nosweithiau Llun o 7.00yh. Croeso i bawb. Os ydych chi'n meddwl dod am y tro cyntaf, cysylltwch â Rwth - Clonc yn y Cwtsh

 

DYDD MAWRTH

Grŵp sgwrsio anffurfiol sy'n cwrdd yng nghaffi Castell Caerdydd. 10.30-11.30yb. I ymuno: Rachel

Clonc yn y Bae

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg mewn awyrgylch gyfeillgar ac anffurfiol yng nghwmni Mair a'r criw. Mae'r grŵp yn cwrdd mewn caffi ym Mae Caerdydd am 2.00 y prynhawn. Cysylltwch â Rachel i gael manylion cyswllt Mair, y trefnydd.

 

DYDD MERCHER

Grŵp Darllen Cant a Mil – 1.30-3.15yp bob dydd Mercher yng Nghaffi One2Two, Whitchurch Road, CF14 3JN.

Am fwy o fanylion: 029 2021 2474 neu Jo

Cymraeg Meetup Caerdydd/Cardiff   Meetup Caerdydd

Os ydych chi'n chwilio am gyfle i siarad Cymraeg, beth am fentro i'r Daffodil ar Windsor Place ar nosweithiau Mercher rhwng 6.00 a 9.00yh. Mae croeso i siaradwyr rhugl a siaradwyr newydd fel ei gilydd. A fwy o wybodaeth, ymunwch â'r grŵp preifat ar Facebook. Chwiliwch am Cymraeg Meetup Caerdydd/Cardiff.

 

DYDD IAU

Clonc yng Nghastell Caerdydd rhwng 1.00 a 2.00 y prynhawn. Croeso i bawb ymuno â ni am sgwrs.  Cysylltwch ag Eirian neu @GwilymDafydd ar X am fwy o fanylion.

Grŵp Cymraeg Caerdydd  Grwp Cymraeg Caerdydd

Ymunwch â Grŵp Cymraeg Caerdydd | Welsh Language Group Cardiff i glywed am ddigwyddiadau ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ar nosweithiau Iau yn nhafarn yr Owain Glyndŵr.  Ymhlith pethau eraill, mae'r criw yn trefnu 'Noson Dsygwyr Cymraeg' sy'n addas ar gyfer dechreuwyr.  

 

DYDD GWENER

Brecwast Cymraeg Cant a Mil, bob dydd Gwener

9:00-10:00yb yn Wildflower Kitchen, Whitchurch Rd, CF14 3LX.

Am fwy o fanylion: 029 2021 2474 neu Jo

 

Bore Coffi Misol i Ddysgwyr ar Zoom wedi'i drefnu gan Menter Caerdydd a Dysgu Cymraeg Caerdydd.  I ymuno: Rachel

 

DYDD SADWRN

Clwb Gwylio Adar Misol - bore Sadwrn cyntaf y mis. Cwrdd ger Canolfan y Wardeniaid, Fferm y Fforest gyda theithiau i fannau eraill o bryd i'w gilydd. Cwrdd am 10.15 yn yr haf ond am 10.30 yn yr hydref a'r gaeaf. Am fanylion pellach, cysylltwch ag Eirian

 

Mae Dysgu Cymraeg Caerdydd yn trefnu llu o weithgareddau ar gyfer y rhai sy'n dilyn cyrsiau swyddogol. Mae'r rhain yn cynnwys sesiynau sgwrsio wyneb yn wyneb ac ar Zoom; Peint a Sgwrs unwaith y mis yn y Daffodil, Windsor Place; taith gerdded yng Nghaerdydd un dydd Gwener y mis; Sesiwn Hanes Cymru fisol a Chlwb Cwrw misol yn yr Albany, Donald St, y Rhath.

 Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwenllian Willis: Gwenllian

 

Cofiwch hefyd am dudalen Calendr Caerdydd sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am ddigwyddiadau Cymraeg yng Nghaerdydd.

Pedair

Gig yn y Duke of Wellington, y Bont-faen

Dechrau am 8.00yh (drysau o 7.30yh)

Pris: £15.00

Laffwyl Tachwedd23

Chwilio am rywbeth i godi calon? Y tro hwn, bydd yr MC Aled Richards yn cyflwyno Daniel Glyn, Eleri Morgan, Josh Pennar, a mwy! Dere am laff!!

Pris: £8

Taith Dywys: Cwrt Insole, Llandaf

07.12.23 - 12:00

Pris: £3

Sgwrs y Mis: Hydref (Zoom)

Griffith Davies FRS - Arloeswr a Chymwynaswr

yng nghwmni Dr Haydn E. Edwards

Pris: Am Ddim

Sesiwn Pampro yng Nghlwb Tennis yr Eglwys Newydd

Sesiwn Pampro yng Nghlwb Tennis yr Eglwys Newydd gyda chyfle i drio cynnyrch Neal's Yard Remedies

Am ddim

Pris: Am Ddim

Sesiwn Pampro Neal's Yard - ZOOM

Cyfle i ymlacio a thrio cynnyrch Neal's Yard Remedies mewn sesiwn ZOOM

Am ddim

Pris: Am Ddim

Ymweliad: Amgueddfa Cymru, Caerdydd

Ymweliad ag arddangosfa Artes Mundi 10 a'r orielau - Iau, 9 Tachwedd

Rhad ac am ddim

Pris: Am Ddim

Taith Dywys: Senedd, Bae Caerdydd

Taith dywys o gwmpas y Senedd, Bae Caerdydd - Bore Iau, 19 Hydref

Rhad ac am ddim

Pris: Am Ddim

Gwnio a Tecstiliau Hydref 23 LLAWN!

LLAWN!

Cwrs 10 wythnos lle byddwch yn dysgu sgiliau gwnio tecstiliau gyda pheiriant. Darperir defnyddiau.

Croeso i chi ddod â'ch peiriant eich hun, ond bydd rhai ar gael i'w benthyg.

Pris: £80

Tyfu, trefnu a gosod blodau'r Hydref

Dewch i ddysgu mwy am osod a threfnu blodau'r ardd ac addurno'r cartref yn greadigol.

Bydd James a Siwan Matthews yn sgwrsio ac rhannu profiadau a chyngor ymarferol.

Pris: £10

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Pilates Hydref 23 - LLAWN!

LLAWN!

Nos Fawrth, 18:00 - 19:00

Festri Salem, Treganna, CF5 2QF

Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy'n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol.

Pris: £48

Ioga Hydref 23

Nos Fercher, 18:00-19:00.

Canolfan Chwaraeon Gerddi Sophia, CF11 9SW.

Cyfle i wella hyblygrwydd a chryfder.

Addas i bob lefel ffitrwydd.

Pris: £48

Y Gerddorfa Ukulele Hydref 23

Dewch i ymuno gyda Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele - addas i chwaraewyr o bob safon. 

Nos Fercher 19:00-21:00

Canolfan Chapter, CF5 1QE

Addas i chwaraewyr o bob safon

Pris: £78

Cynganeddu - Dosbarth Profiadol 2023-24

Yn dechrau nos Fawrth 10.10.23

18:30 - 19:45

Cwrs 10 wythnos (pythefnosol) dan ofal Aron Pritchard

Chapter, CF5 1QE

Pris: £78

Cynganeddu - Dosbarth Dechreuwyr 2023-24

Yn dechrau nos Fawrth 10.10.23 

19:45 - 21:00

Cwrs 10 wythnos (pythefnosol) dan ofal y Prifardd Gruffudd Owen. 

Mae modd ymuno â'r dosbarth hwn yn rhithiol dros Zoom hefyd.

Canolfan Chapter, CF5 1QE

 

 

 

Pris: £78

Taclo Technoleg

Sgiliau cyfrifiadurol wedi'u teilwra at y rhai sydd wedi ymddeol.

Pris: £10

Ar drywydd y tywysogion: o Lywelyn Fawr i Owain Glyndŵr

Y cwrs diweddaraf yng nghyfres Hanes Cymru.

Pris: £10

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: Bore Gwener, 29 Medi.

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £28

LLAWN - Tai Chi (Hyb Rhydypennau) - Tymor yr Hydref

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

MAE'R DOSBARTH BELLACH YN LLAWN

 

Pris: £40

Sgwrs y Mis: Medi-Rhagfyr 2023

Amserlen tymor yr hydref.

Pris: Am Ddim

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol - dydd Llun ola'r mis.

Cyngerdd nesaf: Llun 25 Medi, 2023 yng nghwmni Delwyn Siôn

Pris: Am Ddim

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim